Általános feltételek + GDPR

Általános feltételek + GDPR


A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. 

Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.
A Szolgáltató szerverén a Vásárló , illetőleg egyéb hozzáférésre nem jogosult; az Ön oldala kizárólag a böngészőn (browser) tekinthető meg. A Szolgáltató szerverén más program (pl. cgi) nem futtatható; e szabályok megszegése esetén a Vásárló a szolgáltatásból külön értesítés nélkül kizárható.
A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.
A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jó hírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.
A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.
A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati Csoport elérhetőségein teheti meg.

 
 
 
Vásárló jogai, kötelezettségei
 
A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva max. 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.
 
Elállási jog
 
A Vevő a termék átvételétől számított 14 napon  belül indoklás nélkül, díjmentesen elállhat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 
 
A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 
 
A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 
 
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a csomagküldő szolgálattól (futártól) történő átvétel időpontja. Az átvételi időpont a futártól kapott nyugtával bizonyítható. 
 
Elállás esetén a Vevő a terméket saját költségén köteles visszajuttatni a Fresh Hungary Kft. telephelyére. Cím: Bp.1106.Jászberényi út 41.
 
Amennyiben a Vevő a termék árát megfizette, a Fresh Hungary Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 30 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát.
 
A visszatérítés során a Fresh Hungary Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.
 
A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 
Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 
A Fresh Hungary Kft. csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a Vevő azt sérülésmentesen szolgáltatja vissza. 
 
Amennyiben a rendeléstől való elállás esetén a termék technikai vizsgálatára kerülne sor, a Fresh Hungary Kft megtesz mindent, hogy a lehető leggyorsabban megtörténjen a visszatérítés. Az erre vonatkozó határidő a terméken végzett technikai diagnózis gyorsaságától függ, maximum 3 hét.
 
 
 
Fizetés
 
Utánvétes fizetés. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit is
 
A freshwebshop.hu honlapjának egész tartalma (illusztrációk, szövegek, megnevezések, márkák, képek, videók, cikkek, hírek) a freshwebshop.hu és szerződésben lévő üzleti partnerei tulajdonát képezi. A honlap tartalmának bármilyen módszerrel és bármilyen adathordozón történő részleges vagy teljes reprodukciója kizárólag a freshwebshop.hu előzetes és határozott engedélyezésével történhet.
A szolgáltatásaink által kínált összes információ, szövegek tartalma, dokumentációk, cikkek, hírek és szoftverek az szellemi tulajdonra és a szerzői jogvédelemre vonatkozó magyar és nemzetközi törvények által védettek. A honlap tartalmának harmadik személy által történő, engedély nélküli felhasználása  a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt jogkövetkezményekkel jár.
 
A freshwebshop.hu nem engedélyezi a honlapja azon tartalmának lemásolását, köztéri reklámhordozókra nyomtatását, vagy terjesztését, amelynek Ön nem rendelkezik a szellemi/szerzői tulajdonjogával. 
A freshwebshop.hu nem vállalja a felelősséget abban az esetben, ha egy harmadik személynek kiadott joggal egy illetéktelen felhasználó visszaél.
Amennyiben a Szolgáltató ( Fresh Hungary Kft. ) minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" vagy "1" Ft-os árra vagy bruttó árnál a nettó ár feltüntetése ...stb. , akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától.
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Fresh Hungary Kft.-vel szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy az a Fresh Hungary Kft. számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet. A Vevő elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Fresh Hungary Kft. nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba (pl. a csomagolás kisebb sérülése) miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Fresh Hungary Kft. adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. 
 
Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
 
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. 
 
Jótállási kötelezettség a Fresh Hungary Kft.-t csak akkor terheli, ha a jótállási kötelezettséget jogszabály írja elő, vagy a termék gyártója az adott termékre külön jótállási kötelezettséget vállalt. Ha a gyártó a termékre a jogszabályban foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Fresh Hungary Kft.-t megillető jogok a fogyasztó és Fresh Hungary Kft. közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
 
Ha a Vevő kellékszavatosság alapján a termék kicserélését kérte, vagy elállt a szerződéstől, az eredeti terméket köteles a Fresh Hungary Kft.-nek visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatás akkor megfelelő, ha az a megfelelő kiegészítőkkel együtt, valamint – ha van ilyen – a használati kézikönyv kíséretében történik meg. 
 
Bármilyen jellegű legyen a probléma, a visszaküldésnél csatolnia kell a számla másolatát, a visszaküldési szelvényt , és ha rendelkezik (a dobozban mellékelt) garancialevéllel (jótállási jeggyel), akkor azt is.
 
Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, Fresh Hungary Kft. a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, mely tartalmazza a Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a Vevő és a Fresh Hungary Kft. közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, a szerződés Fresh Hungary Kft általi teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vevő által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Ha a Fresh Hungary Kft. szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben megadja.
 
A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról is, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 
Amennyiben a Vevő a szavatossági vagy jótállási igényének bejelentésekor a terméket átadja a Fresh Hungary Kft. részére a Fresh Hungary Kft. a jegyzőkönyvben a fentieken túl feltünteti a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a Vevő a – kijavítás esetén – kijavított dolgot átveheti.
 
A jegyzőkönyv másolatát a Fresh Hungary Kft. haladéktalanul igazolható módon a Vevő rendelkezésére bocsátja.
 
Amennyiben a jegyzőkönyv azt nem tartalmazza, a Fresh Hungary Kft. a legkésőbb öt munkanapon belül értesíti a Vevőt a szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről.
  
Figyelem, a szavatosság és jótállás nem vonatkozik a terméken külső károkozásból bekövetkezett kár (például baleset, nyomódás, égés, áramingadozás), továbbá a gyártói speciális előírásoknak nem megfelelő használat vagy üzembe helyezés vagy a készülék helytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén, kereskedelmi célra való felhasználás esetén, illetve a termékkel nem kompatibilis perifériák, kiegészítő tartozékok illetve fogyasztási cikkek használatából eredendő károk esetén.
 
A Fresh Hungary Kft által forgalmazott termékek esetében a Fresh Hungary Kft felhívja a figyelmet, hogy a gyártók általában kizárják felelősségüket az alábbi esetekben:
·                               a fogyasztási cikkek egyes alkatrészeinek cseréjére (akkumulátor, égő, lámpa, biztosíték, antenna, mikrofon, lejátszó- vagy felvevőfej kopása),
·                               a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára. Kérjük, figyelmesen olvassa el a termékhez csatolt használati tájékoztató utasításait,
·                               a kiegészítőkre vonatkozó károkra (tápellátó kábel),
·                               a nem a Fresh Hungary Kft által jóváhagyott személy beavatkozása következtében bekövetkezett károkra,
·                               a külső okok (például baleset, ütődés, villámcsapás, áramingadozás) következtében bekövetkezett károkra.
 
Mindezen esetekben, a Fresh Hungary Kft nem vállalja a felelősséget amennyiben a gyártó elutasítja a garanciális szervizelést. Amennyiben a szervizelés elutasításra kerül, a gyártó egy javítási árajánlatot állít ki. Amennyiben nem fogadja el ezt az árajánlatot, az erre vonatkozó adminisztrációs költségeket a gyártó felé meg kell térítenie.
 
A gyártó a jótállás keretében előírhatja, hogy a terméket a Vevőnek a gyártó által meghatározott szakszervizben kell javíttatnia. Ilyen esetben a jótállási igény bejelentése a gyártó által megjelölt szervizek valamelyikében történhet.
 
Kérjük mindig figyelmesen olvassa el a gyártó jótállásra vonatkozó feltételeit.
 
A Vásárlónak 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól , az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles saját költségén visszajuttatni az árut az Eladóhoz . Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Elállás esetén az Eladó nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.  

 


 GDPR Szabályzat